Privacyverklaring TCM

Privacyverklaring TCM

Privacy verklaring Tennis Club Monnickendam (TCM)  

Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Waarom een privacyverklaring? Als vereniging zijn wij verplicht de betrokkenen te informeren over de manier waarop wij omgaan met hun persoonsgegevens. Deze informatie stellen wij beschikbaar via deze privacyverklaring. TCM hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Privacy verklaring

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TCM houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring;
- De verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

TCM is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.  

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden door TCM verwerkt voor de volgende doeleinden: - Ledenadministratie
- Contributieheffing
- Het informeren van leden door middel van nieuwsbrieven en e-mails.
- Het meedoen aan activiteiten georganiseerd door de KNLTB of TCM.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Het inschrijfformulier Voor de bovenstaande doelstellingen vraagt TCM de volgende persoonsgegevens van jou:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- E-mailadres;
- Adresgegevens;
- Telefoonnummer;
- Geboortedatum;
- IBAN

Jouw persoonsgegevens worden door TCM opgeslagen voor bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de periode dat je lid bent, daarna in de financiële administratie gedurende 7 jaar. Omdat TCM is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) worden de persoonsgegevens ook aan de KNLTB verstrekt.  

Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren of leveranciers Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door TCM verwerkt voor de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinden;
- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De overeengekomen opdracht; Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan TCM de volgende persoonsgegevens van jou vragen:
- Bedrijfsnaam;
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- (Zakelijk) Telefoonnummer;
- (Zakelijk) E-mailadres;
- Geslacht.

Jouw persoonsgegevens worden door TCM opgeslagen voor bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: - Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
TCM bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: - Alle personen die namens TCM van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. - We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen, waaronder ‘Mijn TCMonnickendam’; - Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij jou hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen Als je naar aanleiding van onze privacy verklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Tennisclub Monnickendam
Cornelis Dirkszoonlaan 346
1141 XS Monnickendam
[email protected]  

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 299 653 690

KvK nummer 40624359

Cornelis Dirksz. Laan 346
1141 XS Monnickendam

KVK-nummer

40624359